Pokladnica

Pokladnica 2.1.5

You are downloading Pokladnica version 2.1.5 produced by Finančná správa . Pokladnica app is Business app for android device. This is free app for android, you can read the detail and review about app and download it also by the link bellow.

Details of Pokladnica version 2.1.5 / Download Pokladnica APK File:

Podnikateľ má možnosť v aplikácii VRP evidovať tržbu a jednoducho vytvárať a tlačiť pokladničné doklady spĺňajúce zákonom povinné údaje. Podnikateľ má možnosť spravovať si svoje tovary a služby a vyhotovovať uzávierky. Aplikácia taktiež poskytuje prehľad všetkých vystavených dokladov s možnosťou vytlačenia kópie dokladu.
Aplikácia VRP je poskytovaná Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na základe znenia zákona č. 289/2008 Z. z. SR o používaní elektronickej registračnej pokladnice platného od 1.4.2015, ktorá spĺňa požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 4a tohto zákona.
Businessman has the option of applying CA to record revenue and easily create and print cash vouchers fulfilling the law mandatory. Businessman has the ability to manage a its goods and services and to draft statements. The application also provides a list of all documents issued with the possibility of printing copies of the document.
Application CA is providing financial Directorate of the Slovak Republic in the wording of Act no. 289/2008 Coll. SR on the use of electronic cash registers in force since 01.04.2015, which meets the requirements for virtual cash register pursuant to § 4 of this Act.

Download Pokladnica files

Pokladnica

Download Pokladnica V 2.1.5 :

• Direct Download APK from EtcAndroid
• Mirror link download
• Get it from Google play

  • • Price: Download apk free with EtcAndroid
  • • Version: 2.1.5
  • • Manufacture: Finančná správa
  • • File Name: Pokladnica APK

List all VersionPokladnica APK Screenshots


Pokladnica Pokladnica Pokladnica Pokladnica Pokladnica

DISCLAIMER: Pokladnica is the property and trademark from Finančná správa, all rights reserved by Finančná správa. Click on the above link to proceed to the apk file download page or app buy page.
Share